Facebook

Reacties

Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Jaarverslag 2020

In dit jaarverslag kunt u lezen wat de stichting Onderwijs voor Gambia in 2020 heeft gedaan.

Het jaar 2020 was door de Corona-pandemie voor zowel onze stichting als de mensen in Gambia.
Doordat wij niet naar Gambia konden reizen moesten we alles over onze hulp aan Gambia op afstand bespreken en regelen. In Gambia zijn ook veel maatregelen ingevoerd die beperkend waren voor activiteiten en het onderwijs. Daarnaast werden in Gambia veel mensen economisch enorm hard getroffen door de pandemie waardoor bij velen een acute hongersnood dreigde.

1. Financieel verslag 2020:

In totaal ontving de stichting in 2020 een bedrag van 94.698 euro aan donaties, giften & bijdragen en opbrengsten uit acties.

Een bedrag van 9.000 euro is ontvangen van de AFAS foundation, de sponsor van het nieuwe schoolgebouw van de Primary school.

Aan sponsorbijdragen voor de gesponorde kinderen is een bedrag van 18.040 euro ontvangen.
Met deze bijdragen steunen de sponsors specifieke kinderen met de schoolkosten die ouders moeten maken om hun kinderen naar school te laten gaan. Aanvullend aan deze sponsobijdrage hebben de sponsors van kinderen 2.050 euro gedoneerd voor lesboeken
Eind 2020 werden in Sukuta Madina 258 kinderen geholpen met deze schoolkosten (112 op de Lift Nurseryschool, 121 op de Lift Primary school en 25 op andere Primary scholen) .
In totaal zaten eind 2020 op de Lift Nursery school 245 kinderen en op de Lift Primary school 249 kinderen.

Voor de schoollunch van de kinderen op de Nurseryschool zonder sponser werd door andere sponsors 978 euro in het schoollunchfonds gedoneerd.
In het rijstfonds, waaruit rijst voor arme gezinnen wordt betaald, is 1.008 euro gedoneerd.

Voor de corona-noodhulp actie van onze stichting werd het prachtige bedrag van 15.000 euro ontvangen, waaronder eind december een prachtige bijdrage van 3.000 euro.

Aan het schoolfonds, waaruit ondersteuning wordt gegeven voor de schoolkosten van niet-gesponsorde kinderen, is 1.360 euro gedoneerd.
Uit dit fonds is 1.000 euro bijgedragen aan de lesboeken van kinderen en 500 euro aan de schoollunch.

Collectes bij kerken en scholen hebben 878 euro opgeleverd en van de jaaractie 2019 van de kerken in Zuidwolde is in 2020 nog een bedrag van 568 euro ontvangen.

Van een aantal fondsen en particulieren is bij elkaar een bedrag van 20.420 euro ontvangen voor de realisatie van schoolfaciliteiten voor de Primary school in Macouda en de renovatie van het gezondheidscentrum in Macouda.

Voor projecten voor hulp aan christelijk onderwijs in Gambia is 5.000 euro gedoneerd.

Voor transporten van goederen naar Gambia is in 2020 een bedrag van 2.048 euro gedoneerd.

Met acties heeft de stichting in 2020 netto een bedrag van 625 euro verdiend.

Aan overige donaties en giften is een bedrag van 9.230 euro ontvangen waaronder prachtige donaties van 1.000 euro en 5.000 euro.

Voor hulp voor het opzetten van een eigen bedrijfje in Gambiavan Abdou Saidy is 4.050 euro ontvangen waaronder een prachtige donatie van 3.000 euro.
Met de inkomsten van dit bedrijfje kan Abdou zijn gezin en familie onderhouden waardoor de kinderen uit deze familie ook naar school kunnen.

Voor de blindenschool GOVI is in 2020 een bijdrage van 1.000 euro ontvangen voor de aanschaf van braillepapier.


De uitgavenkant van 2020 toont ook een aantal grote posten.

Van de door sponsors voor hun sponsorkinderen gegeven bijdragen is 13.318 euro overgedragen aan Alimatou, het hoofd van de Nursery- en Primary school. Zij zorgt ervoor dat de ouders van de kinderen met deze bijdragen de schoolkosten kunnen betalen en stort het deel dat bestemd is voor de schoollunch van de kinderen op de Nursery- en Primary school in het schoollunchfonds.
In de loop van het schooljaar 2020-2021 zullen nog aanvullende bijdragen naar Alimatou worden overgemaakt.

Aanvullend heeft de school in augustus 4.558 euro ontvangen voor lesboeken voor het schooljaar 2020-2021 voor alle kinderen op de Lift Nursery en Lifyt Primary school.

Voor de Primary school en het gezondheidscentrum in Macouda is 48.833 euro uitgegeven voor het realiseren van onder andere een nieuw schoolgebouw met vier leslokalen en renovatie van het gezondheidscentrum.

Voor de Lift Primary school in Sukuta Madina is 8.272 euro bijdgedragen voor de laatste termijnbetalingen aan de bouwer van de school, het maken van de omheining en het verharden van het schoolterrein.

Voor de Nursery school in Manduar is 1.745 euro besteed; 1.000 euro voor de exploitatie en 745 euro voor de schoollunch.

Aan het doveninstituut GADHOH is een bijdrage gegeven van 13.790 euro voor het afbouwen van een gemeenschapsruimte en huisvesting voor de dove kinderen.

Voor de blindenschool GOVI is 955 euro bijgedragen voor de aanschaf en verscheping van braillepapier.

Aan het opzetten van een bedrijfje van Abdou Saidy is 4.020 euro bijgedragen.

Aan de schoollunch voor de Lift Nursery en Lift Primary school in Sukuta Madina is 1.389 euro bijgedragen en aan rijst voor arme gezinnen is 787 euro uitgegeven.

De kosten van de stichting, zoals PR, website, bankkosten, bestuurskosten, reiskosten etc. zijn ook in 2020 weer volledig betaald door de bestuursleden van de stichting.

Klik hier om het financieel overzicht 2020 te bekijken.
Klik hier om de balans en het ontvangsten/uitgaven overzicht 2020 te bekijken.
Klik hier om het standaard overzicht publicatie 2020 te bekijken.2. Wat is er gerealiseerd in 2020:

De Lift Nurseryschool en de Lift Primary school in Sukuta Madina:
In het schooljaar 2019-2020 had de Lift Nursery school 231 leerlingen en had de Lift Primary school
190 leerlingen.
Dit nieuwe schooljaar 2020 - 2021 heeft de Lift Nursery school 245 leerlingen en heeft de Lift Primary school 249 leerlingen verdeeld over een Primary-1 t/m Primary-5 klas.
Door corona waren de scholen van medio maart tot eind oktober gesloten en werd overgseschakeld op een vorm van thuis onderwijs.
Door het ontbreken van goede middelen (lesboeken, laptops, tablets, internet, wifi, goede ruimte thuis) was dit niet eenvoudig. Bovendien zijn de meeste ouders niet in staat om hun kinderen daarbij te helpen. Voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 hebben alle kinderen een setje leerboeken gekregen.
Tevens heeft de stichting gezorgd voor mondkapjes voor alle kinderen en schooltenues voor alle leerkrachten.


Schoollunch kinderen Lift Nursery school en Lift Primary school
In 2020 hebben alle kinderen op de Lift Nursery en Lift Primary school op de schooldagen weer een warme lunch op school gekregen.
Doordat de scholen van medio maart tot eind oktober waren gesloten konden de kinderen in die periode helaas geen lunch op school krijgen.

.
Project Primary school Sukuta Madina

Het verwerven van het naast de school liggende terrein als extra schoolterrein is niet gelukt.
Daarom is er een fence gemaakt (een stenen muur) diemhet schoolterrein van dat braakliggende stuj grond afscheidt. Aan de schoolkant van de muur is over de hele lengte een betegeld zitbank gemaakt.
Er is geld beschikbaar gesteld voor het verharden van het schoolterrein; belangrijk was dat in het regenseizoen eerst de wortels van agressieve planten werden verwijderd.
Het computerlokaal is ingericht met een aantal laptops en desktops die we de afgelopen jaren hebben ontvangen zodat de kinderen van de Primaryschool kunnen leren omgaan met computers.
Doordat het lastig is om op afstand allerlei zaken te bespreken en te regelen is het nog niet gelukt om internet/wifi te installeren en de school te voorzien van een solar systeem.

College voor de leerkrachten van de Lift Nursery school en Lift Primary school:
Ook in 2020 zijn weer twee leerkrachten aan het Brikama college gestart met de drie-jarige opleiding Early Childhood Development; de stichting heeft voor deze leerkrachten het college-geld en de reiskosten betaald.


Sponsoring van schoolkosten:
voor het schooljaar 2020-2021 worden 258 kinderen in Sukuta Madina door een sponsor in Nederland of België geholpen met de kosten van school. De meeste sponsors betaalden een bijdrage van 80 euro (waarin 10 euro voor lesboeken).
Met deze bijdrage konden het schooluniform, een sporttenue, de schoolbijdragen en de bijdrage voor de schoollunch worden betaald.
Uit het schoolfonds is een bijdrage van 1.000 euro gegeven voor de lesboeken voor de niet-gesponsorde kinderen.


Kleding, speelgoed, medische spullen:
Ook zijn in 2020 weer veel kinderkleding, kinderschoenen, speelgoed, knuffels en schoolspullen ingezameld en naar Gambia verscheept. Veel vrouwen in Hoogeveen en omstreken hebben weer heel wat baby- en kinderkleding gebreid; deze kleding is ook naar Gambia gestuurd.
De stichting betaalt de kosten van transport van de kleding en de community vraagt voor de kleding kleine bijdragen van de mensen die de kleding uitkiezen; deze bijdragen komen ten goede aan de Lift Nursery en Lift Primary school.


Het project Nursery school Manduar:
In januari is 1.000 euro gegeven voor de exploitatiekosten voor de rest van het schooljaar 2019-2020 en is 745 euro gegeven voor de schoollunch voor diezelfde periode.
Ook is met de Nursery school een vijfjarenplan opgesteld voor een ontwikkeltraject.
Veel kinderen uit de omgeving van de school komen nog steeds niet naar school. Dat heeft enerzijds te maken met de schoolkosten en anderzijds met de houding van de ouders en de community van Manduar.
In het vijfjarenplan is een groeiplan voor de school beschreven; de stichting heeft toegezegd om gedurende deze vijf jaar de school te helpen met de exploitatiekosten en de schoollunch. Na elke schooljaar wordt geëvalueerd of de school voldoende ontwikkeling heeft getoond voor ondersteuning voor het volgende schooljaar.


Het project Primary school Macouda:
In 2020 is het nieuwe schoolgebouw met 4 leslokalen gerealiseerd; E'n van de lokalen zal fingeren als kantoor annex bibliotheek. Half november kon dit schoolgebouw in gebruik worden genomen.
De overheid van Senegal is al in 2019 gestart met een soortgelijk schoolgebouw, maar door onvoldoende financiële middelen is dat schoolgebou nog niet gereed.

Het project gezondheidscentrum Macouda:
Doordat het voor de vrijwillers niet mogelijk was om naar Gambia te reizen kon de renovatie van de plafonds in het gezondheidscentrum niet worden afgemaakt. Inmiddelsis de lokale aannemer gevraagd om dit in 2021 te doen.
Wel is de school in 2020 aangesloten op het electriciteitsnet en is in het centrum alles voor elektriciteit geinstalleerd.
Het upgradeplan is in 2020 ook sterk uitgebreid. Besloten is dat er een waterinstallatie moet komen en dat er in een apart gebouwtje toiletten en doucheruimte komt.
Inmiddels is gestart met het graven van een groot gat voor de sceptic tank.


Corona noodhulp:
Begin april is er een actie gestart voor het inzamelen van geld voor voedselhulp voor mensen die door de corona pandemie in financiële problemen zijn gekomen en daardoor onvoldoende geld hadden voor voedsel. In totaal is 15.000 euro gedoneerd en is er in 2020 bijna 30.000 kg rijst aan de arme gezinnen gegeven.


Doveninstituut GADHOH:
In 2020 heeft onze stichting dit instituut geholpen met het onderdak maken van een gebouw met een gemeenschapsruimte en huisvesting, het aanleggen van electriciteit, het stucen van de muren en het aanbrengen van de plafonds. in dit gebouw.