Facebook

Reacties

Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Jaarverslag 2017

In dit jaarverslag kunt u lezen wat de stichting Onderwijs voor Gambia in 2017 heeft gedaan.

1. Financieel verslag 2017:

In totaal ontving de stichting in 2017 een bedrag van 64.289 euro aan donaties, giften & bijdragen en opbrengsten uit acties.
Een bedrag van 11.827 euro daarvan bestond uit de sponsorbijdragen voor kinderen; met deze bijdragen steunen de sponsors specifieke kinderen met de schoolkosten die ouders moeten maken om hun kinderen naar school te laten gaan.
Van deze sponsorbijdragen van 50 euro wordt 18 euro gebruikt voor algemene schoolkosten zoals school fees (ouderbijdrage) en wordt 32 euro gebruikt voor een dagelijkse lunch op school gedurende het hele schooljaar.
Eind 2017 werden in Sukuta Madina 213 kinderen (132 op de Lift Nurseryschool, 30 op de Lift Primary school en 51 op andere Primary scholen) geholpen met deze schoolkosten.

Voor de schoollunch van de kinderen op de Nurseryschool zonder sponser werd door andere sponsors 1.604 euro in het schoollunchfonds gestort; ongeveer de helft van dit bedrag werd ontvangen van de Protestantse gemeente Wijk bij Duurstede.

In het rijstfonds, waaruit rijst voor arme gezinnen wordt betaald, is 1.334 euro gedoneerd.

De Christelijke Basis School de Klinkert in SLoten heeft een sponsorloop gehouden en deze heeft voor de stichting het prachtige bedrag van 1.145 euro opgebracht.

OBS De Cirkel heeft een donatie van 150 euro gegeven; de stichting heeft deze school niet kunnen achterhalen.

Collectes bij Woon/zorgcentrum Vreedenhoff in Arnhem hebben 107 euro opgebracht.

Een schooldienst met CBS De Regenboog in Bedum heeft 233 euro opgebracht.

Een actie van de Regenbooggschool in Bedum heeft 343 euro opgebracht.

Voor het renoveren en inrichten van leslokalen van de Upper Basic school in Darsilami tot bibliotheek, naaileslokaal en computerleslokaal is 8.210 euro gedoneerd.
Van dit bedrag is 4.570 bestemd voor de aanleg van een zonne-energie installatie.
Onze ambassadeurs uit Wijk bij Duurstede voeren dit project uit en zorgen ook voor het geld dat er voor nodig is. Onze stichting helpt bij de uitvoering van het project.

Met de verkoop van houtsnijwerk en andere artikelen op (kerst)markten, bij tuincentrum Strijker in Noordscheschut en bij een verzorgingshuis en met diverse kleine acties is ongeveer 2.900 euro "verdiend".


De uitgavenkant toont ook een aantal grote posten.

Van de door sponsors voor hun sponsorkinderen gegeven bijdragen is 11.327 euro overgedragen aan Alimatou, het hoofd van de nurseryschool. Zij zorgt ervoor dat de ouders van de kinderen met deze bijdragen de schoolkosten kunnen betalen en stort het deel dat bestemd is voor de schoollunch van de kinderen op de Nursery- en Primary school in het schoollunchfonds.

Voor de exploitatie van de Lift Nurseryschool heeft de stichting voor het schooljaar 2017-2018 een bedrag van 1.500 euro bijgedragen.

Een derde grote uitgavenpost heeft te maken met het verzenden van goederen naar Gambia. Onze stichting heeft een grote hoeveelheid kinderkleding en sportkleding en medische spullen verstuurd. De totale kosten voor deze transporten waren in 2017 ruim 3.000 euro. Het grootste deel van de goederen is verzonden door de Hoogeveense stichting “Goods for Gambia”.

De kosten van de stichting, zoals PR, website, bankkosten, bestuurskosten etc. zijn ook in 2017 weer volledig betaald door de bestuursleden van de stichting.

Klik hier om het Financieel verslag 2017 te bekijken.
Klik hier om de balans en het ontvangsten/uitgaven overzicht 2017 te bekijken.


2. Wat is er gerealiseerd in 2017:

De Lift Nurseryschool in Sukuta Madina:
De school heeft vier leslokalen zodat er lesgegeven kan worden aan vier klassen.
In de eerste helft van 2017 (het schooljaar 2016-2017) had de school 203 leerlingen.
In de tweede helft van 2017 (het lopende schooljaar 2017-2018) heeft de school 218 leerlingen verdeeld over de pre-nursery, nursery-1, nursery-2 en nursery-3.
Dit nieuwe schooljaar zijn 70 nieuwe kinderen toegelaten tot de pre-nursery (verdeeld over twee klassen met elk 35 kinderen).
Op het schoolterrein is een kleine keuken gebouwd waar de warme schoollunch kan worden bereid en waar de kookspullen en de voorraden kunnen worden opgeslagen.

Bijscholing van de leerkrachten van de Lift Nurseryschool:
Ook in 2017 zijn de leerkrachten gedurende de paasvakantie, zomervakantie en kerstvakantie weer naar college geweest. Onze stichting betaalt de kosten van deze opleiding.

Sponsoring van schoolkosten:
Het aantal gesponsorde kinderen in Sukuta Madina is gegroeid naar 214 kinderen.
Voor elk gesponsorsd kind wordt door de sponsor van het kind 50€ sponsorbijdrage betaald.

Kleding, speelgoed, medische spullen:
Ook zijn in 2017 weer veel kinderkleding, kinderschoenen, speelgoed, knuffels , schoolspullen voor nurseryschool en medische spullen voor het Sukuta Health Center ingezameld en naar Gambia verscheept. Veel vrouwen in Hoogeveen en omstreken hebben weer heel wat baby- en kinderkleding gebreid; deze kleding is ook naar Gambia gestuurd.
De stichting betaalt de kosten van transport van de kleding en de community vraagt voor de kleding kleine bijdragen van de mensen die de kleding uitkiezen; deze bijdragen komen ten goede aan de Lift Nursery school.

Werkgelegenheid:
De cousmaalmachine is overgedragen aan een doveninstituut in Serrekunda.
De community van Sukuta Madina heeft van de cousmaal business geen succes weten te maken.
De stichting Goods for Gambia heeft het opknappen en verplaatsen van de machine voor z'n rekening genomen. Het doveninstituut zal de machine gaan exploiteren om daarmee geld te verdienen voor onderwijs aan dove kinderen.

In de zomer is besloten om ook het naaibedrijfje te stoppen en het gebouw (op het schoolterrein) dat de kleermaker gebruikte te gaan gebruiken voor de Nursery en de Primary school.


Rijst voor arme gezinnen:
Veel mensen hebben in 2017 weer families gesteund met rijst. Er zijn in 2017 meer dan 100 balen rijst gegeven. Geld voor de rijst wordt door sponsors in het rijstfonds gestort en de rijst wordt uit het rijstfonds betaald.


Projecten in 2018

Exploitatie Lift Nursery school
De hoogste prioriteit heeft het goed functioneren van de Lift Nurseryschool in Sukuta Madina.
Dit betekent dat er voldoende geld moet zijn voor de salarissen van de leerkrachten, de night watchman en de cleaner. Ook moet er voldoende geld zijn voor de leermiddelen en voor onderhoud van de gebouwen.
Het geld voor de exploitatie moet komen van de ouderbijdragen en de bedrijfjes in Sukuta Madina.
Ingaande het schooljaar 2018-2019 zal de stichting Onderwijs voor Gambia geen bijdragen meer geven voor de exploitatie van de Nursery school; de school moet dan volledig zelfredzaam zijn.


Schoollunch kinderen Lift Nursery school en Lift Primary school
Ook in 2018 wordt er naar gestreefd om alle kinderen op de Lift Nurseryschool en de Lift Primary school een schoollunch te geven; echter dit zal een moeilijke opgave worden want het aantal kinderen neemt toe en de donaties voor het lunchfonds nemen niet toe (nemen zelfs licht af).


Project: College leerkrachten
Ook in 2018 zullen leerkrachten van de Nurseryschool, gedurende de vakanties (paasvakantie, zomervakantie en kerstvakantie) naar college in Brikama gaan. Hier worden nieuwe inzichten en ontwikkelingen op onderwijsgebied behandeld en getraind. De stichting zal in 2018 voor 500 euro bijdragen aan de kosten voor deze college.


Project: Rijst aan arme gezinnen
Rijst aan arme gezinnen wordt verstrekt afhankelijk van de bijdragen die daarvoor binnenkomen.


Project: Upper Basic school in Darsilami
De bibliotheek, het naailokaal en het computerlokaal zijn inmiddels gerenoveerd en volledig ingericht.
Echter elektriciteit is een groot probleem in Gambia en dus ook in Darsilami.
Gedurende het grootste deel van de week is elektriciteit niet beschikbaar zodat er van de praktijklessen niet veel terecht komt.
Besloten is om de UBS te helpen met het realiseren van een installatie voor zonne-energie.
Er is een actie gestart voor het verwerven van fondsen voor zo'n installatie.


Project Primaryschool
Een Primary school in het eigen dorp heeft grote voordelen voor de kinderen van Sukuta Madina.
Ze hoeven niet meer elke dag kilometers in de brandende zon door het hete zand naar de lagere school in Sukuta te lopen.
En de kinderen  kunnen op deze kleine lagere school veel beter onderwijs krijgen; ze zitten dan niet meer op een school met bijna 3.000 kinderen met klassen van 50 tot 60 kinderen.

Om die reden heeft de community van Sukuta Madina besloten om in september 2017 met de laagste klas van een eigen Primary school te starten.
Natuurlijk heeft de community eerst bij de overheid toestemming daarvoor gevraagd en gekregen.
Ook heeft de community van de overheid de toezegging gekregen dat de overheid de salarissen van de leerkrachten zal betalen zodra de Primary school over eigen accommodatie beschikt.
Tot dat moment worden de exploitatie kosten van de school gefinancierd via schoolfees (ouderbijdragen) voor de kinderen.

Er wordt overleg gepleegd met de community om grond beschikbaar te stellen voor deze school en met fondsen om geld te geven voor de bouw van de school.
Echter grond is schaars in de omgeving van Sukuta Madina en grond is vaak het enige waardevolle dat mensen bezitten dus het is lastig voor de mensen om grond zo maar af te staan.

Het schooljaar 2017-2018 kan de Primary-1 klas gebruik maken van de ruimte van het voormalige naaiatelier.
Maar ingaande het volgende schooljaar moet de school al kunnen beschikken over eigen accomodatie, immers dat schooljaar zal er een Primary-1 en een Primary-2 klas zijn.


Project Kachumeh school
In Kachumeh, een dorp in het zuiden van Gambia, staat een Nursery/Primary school die slechts over drie leslokalen beschikt.
In elk lokaal wordt lesgegeven aan gecombineerde klassen, d.w.z. klas-1 en klas-2 krijgen gelijktijdig les in het eerste lokaal, klas-3 en klas-4 in het tweede lokaal en klas-5 en klas-6 in het derde lokaal.
Met de Gambiaanse methode van lesgeven, waar veel klassikaal hardop wordt gedaan is dat een moeilijk werkbare situatie.
In het lokaal van klas-1 en klas-2 zitten zelfs kinderen van de Nursery school.

De community van Kachumeh heeft onze stichting gevraagd te helpen met extra leslokalen.
Onze ambassadeurs Huib en Erica spannen zich in om fondsen voor dit project te verwerven.

Met zes leslokalen zijn straks ook zes leerkrachten nodig voor de Primary school.
Tevens zijn leerkrachten nodig voor de Nursery school.
Dat betekent dat er dan veel meer geld nodig is voor de runnen van de school.
Een belangrijke voorwaarde voor onze hulp voor deze uitbreiding is dat de community van Kachumeh in staat is om zelf de exploitatie voor de school te betalen.