Facebook

Reacties

Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Jaarverslag 2013

In dit jaarverslag kunt u lezen wat de stichting Onderwijs voor Gambia in 2013 heeft gedaan.

1. Financieel verslag 2013:

In totaal heeft de stichting in 2013 van donateurs en uit akties ruim 7000 euro ontvangen.
De uitgavenkant toont twee grote posten: de ondersteuning van de community van Sukuta-Madina bij de exploitatie van de nurseryschool en de transportkosten van hulpgoederen naar Gambia.
De kosten van de stichting, zoals PR, website, bankkosten, bestuurskosten etc. zijn volledig betaald door het bestuur van de stichting.
Klik hier om het Financieel verslag 2013 te bekijken.
Klik hier om de balans en het ontvangsten/uitgaven overzicht 2013 te bekijken.


2. Wat is er gerealiseerd in 2013:

Start van de nurseryschool:

Een belangrijke gebeurtenis in 2013 was het opstarten en ondersteunen van de nurseryschool in Sukuta-Madina. Maandag 7 januari was een gedenkwaardige dag; ruim honderd kinderen in de leeftijd van vier tot zeven jaar uit Sukuta-Madina konden voor het eerst in hun leven naar school.
Eind februari is de school op feestelijke wijze geopend.


Ruimte voor verstrekken van schoollunches

Halverwege het jaar is een overkapping gemaakt op de plaats waar de schoollunches worden verstrekt zodat de ouders en de kinderen geen last meer hebben van de brandende zon bij het verstrekken van de lunches.

Kinderen die wat geld meekrijgen van huis kunnen een schoollunch kopen. Het is geen goede zaak dat kinderen die geen geld meekrijgen van huis geen schoollunch krijgen.
Met het het schoolcomité en het dorpscomité is overleg gaande hoe gerealiseerd kan worden dat alle kinderen een schoollunch kunnen krijgen.

Speeltoestellen

De twee bij de stichting " Gambia Speelt Mee" bestelde speeltoestellen zijn in mei op het terrein van de school geplaatst. Op schooldagen wordt door de kinderen van de school intensief gebruik gemaakt van deze speeltoestellen.


Kleding, schoenen, speelgoed en schoolspullen

De stichting is actief geweest met het inzamelen van kinderkleding, kinderschoenen, speelgoed en spullen voor school. Van de kledingbank Drenthe krijgen we regelmatig kleding en schoenen die bij de kledingbank niet "lopen". Ook van de Basam (Barmhartige Samaritaan) in Coevorden krijgen we geregeld een partij overtollige kleding. Zo konden we in 2013 vier keer een behoorlijke partij afleveren bij Bennie Ahlers in Coevorden voor transport naar Gambia.

Van volleybalvereniging Olhaco in Hoogeveen kregen we in het najaar een grote partij overtollige sporttenues zodat nu in Gambia heel wat sportteams de outfit van Olhaco dragen.

Ook heeft de stichting enkele keren een partij kleding en schoenen opgestuurd naar Darsilami (in het uiterste zuiden van Gambia).


Exploitatiekosten 1e schooljaar

In het jaar 2013 heeft de stichting bijna 2.400 euro bijgedragen aan de exploitatie van de school.
Het schoolcomité vraagt van de ouders per kind een schoolbijdrage van 50 dalasi (ongeveer 1 euro) per schoolperiode, dus 3 euro per schooljaar, maar dit bedrag kon door nog geen kwart van de ouders worden betaald.

Individuele hulp.

In het voorjaar hebben we een adhoc inzameling gehouden voor een operatie van de knie van Alasana.
Alasana is een jongen van 15 jaar die al twee jaar niet kan lopen door een kapotte knie.
Met de ruim 1000 euro van de aktie kon Alasana worden geopereerd en kon hij nazorg ontvangen zodat hij, weliswaar met een kruk, weer kan lopen.


Hulp aan het Sukuta Health Center.

De gemeenschap van Sukuta-Madina is voor medische zorg aangewezen op het ziekenhuis in Sukuta.
Maar bij dit ziekenhuis ontbreekt van alles en is aan alles een tekort; daar kwamen we achter toen we dit ziekenhuis bezochten. Elke maand worden in dit ziekenhuis tussen de 300 en 450 kinderen geboren.
Onze stichting heeft toegezegd om in Nederland uit te kijken naar overtollige apparatuur, inrichting en verbandmiddelen. Van Bethesda in Hoogeveen is een mooie onderzoekstafel ontvangen die begin 2014 naar Gambia getransporteerd zal worden.


3. De Sukuta-Madina Development Association

In januari is de Sukuta Madina Develpoment Association opgericht. Dit is een formeel in Gambia geregistreerde vereniging waarvan alle inwoners van het dorp Sukuta-Madina lid kunnen worden.
De association heeft als belangrijkste taak het welzijn van de gemeenschap van Sukuta-Madina te verbeteren met nadruk op de ontwikkeling en positie van de kinderen, de jongeren en de vrouwen

 

4. Zelfredzaamheid

Het ontwikkelen van werkgelegenheid en het verwerven van inkomen is een moeizaam proces.
Door tradities, gebrek aan opleiding en vaardigheden van de mensen in SUkuta-Madina en gebrek aan koopkracht is het heel lastig om bedrijvigheid op te zetten.
Met kleine handeltjes proberen de vrouwen wat inkomsten te verwerven. Maar dat is tijdrovend en weinig productief.
Met de gemeenschap worden mogelijkheden voor bedrijvigheid onderzocht en uitgewerkt.
Gewerkt wordt aan het opzetten van een naaiatelier. Na een oproep in diverse kranten en bladen hebben we een vijtiental naaimachines ontvangen. Nadat deze zijn nagekeken en er een goed projectplan is opgesteld voor het naaiatelier zullen de naaimachines worden getransporteerd naar Gambia.
Zonodig krijgen de naaimachines eerst een onderhoudsbeurt in Nederland.
Belangrijk is dat er een goede en veilige ruimte komt waar het naaiatelier kan worden gehuisvest.

 

5. Plannen voor 2014

Ook in 2014 moet de continuïteit van de nurseryschool worden gewaarborgd. De stichting Onderwijs voor Gambia zal derhalve in 2014 weer een groot deel van de exploitatiekosten van nurseryschool voor z’n rekening nemen.
Aanvullend zal gekeken worden op welke wijze de kwaliteit van het onderwijs verder kan worden verbeterd. Op dit moment zijn veel lessen klassikaal waarbij de kinderen veel zaken uit het hoofd moeten leren door steeds maar weer als klas alles op te dreunen.
Met betere lesmiddelen en meer individuele taken en aandacht kunnen de kinderen zich veelzijdiger ontwikkelen. Maar hiervoor moet geïnvesteerd worden in lesmiddelen en lesmethodieken.
Op dit moment zijn pabo studenten uit Nederland al op diverse nursery- en primaryscholen in Gambia bezig met de introductie van deze meer individuele aanpak.

In het dorp Sukuta-Madina kunnen nog steeds veel kinderen niet naar school.
Belangrijk is dat de capaciteit van de school wordt uitgebreid met een tweetal klaslokalen.
Gevolg van twee extra klassen is dat er twee extra leerkrachten nodig zijn waardoor de kosten om de school te runnen ook zullen toenemen.
Tegelijk met de uitbreiding van de school moet derhalve  ook de zelfredzaamheid van de community van Sukuta-Madina  vorm krijgen zodat deze community zelf de (extra) exploitatiekosten kan gaan dragen.
Het zou dus mooi zijn als in 2014 ook het naaiatelier kan worden gerealiseerd.
Het idee is om aan een nieuw te bouwen 2e schoolgebouw een extra ruimte te koppelen waarin het naaiatelier kan worden gehuisvest. Door zo gecombineerd te bouwen kan op de bouwkosten worden bespaard.

Met de medische  staf van het Sukuta Health Center zal een prioriteitenlijst worden gemaakt met daarop de apparatuur en instrumenten die het hardst nodig zijn.
In Nederland is al overleg gaande met mogelijke sponsors voor deze medische hulp.

De bijlage “Onderwijs voor Gambia Plan 2014” bevat de financiële consequenties van de plannen.