Facebook

Reacties

Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Financieel

Voor projecten in Gambia is de stichting "Onderwijs voor Gambia" volledig afhankelijk van sponsorgelden. Via activiteiten, acties en giften moeten deze sponsorgelden worden verworven.

Deze pagina geeft een beknopt overzicht van de inkomsten en uitgaven en de geplande uitgaven voor de korte termijn.

Alle sponsorgelden gaan voor 100% naar projecten

Het is belangrijk te vermelden dat alle geld dat via acties is ingezameld en/of geschonken voor 100% terecht komt bij onze projecten in Gambia.
Reis- en verblijfkosten en organisatorische en administratieve uitgaven van vrijwilligers worden altijd door deze vrijwilligers zelf gedragen.

Bij de hulpverlening wordt ernaar gestreefd om geld zoveel mogelijk onder onze supervisie in Gambia te besteden (aan materialen, goederen en diensten); daardoor houden wij een optimale controle en grip op een juiste aanwending van het geld.
Bovendien wordt met deze werkwijze bereikt dat kwalitatief goede materialen en goederen worden verkregen.

Cumulatieve Inkomsten en uitgaven (in €) per 31 juli 2021

  2017 2018 2019 2020 2021
Begin saldo (Bank + Kas) per 1 januari 20.950 58.954 64.456 80.024 79.600
           
Inkomsten:          
490 221 7.763 878 1.480
41 20      
4.392 4.105 2.628 3.140 445
11.827 11.348 12.370 18.040 625
    1090 1.360 345
1.604 2.155 737 978 275
1.255 1.102 1.170 1.008 570
      15.000 650
27.250 5.950 7.000 5.000 0
1.000 1.150   850 0
5.220 3.435 7.128 7.883 455
343        
1.145        
512 1.648 1.275 4.050 848
  350 96.585 9.000  
        1.822
      2.050 40
8.210 3.820      
      4.040  
        875
        1.245
  16.000   1.000 10.170
  14.655 24.895 6.210 7.600
      23.500  
      14.210 4.300
64.289 65.959 162.641 118.197 31.745
         
Uitgaven:          
Bijdrage keuken voor bereiden schoollunch 490        
Operationele kosten 1.500     193  
Leer-, onderwijs- en hulpmiddelen   65 356 518  
College & bijscholing leerkrachten 744   339 1.105 1.051
Transporten kleding en schoolspullen 3.022 2.402 2.640 4.081 6.593
Bijdragen aan sponsorkinderen 11.327 11.480 11.900 13.318 6.752
Bijdragen aan schoollunch niet-gespons. kind. 2.000   2.310 889 508
Bijdragen aan schoollunch uit schoolfonds       500  
Bijdrage aan lesboeken       3.558  
Bijdrage uit schoolfonds voor lesboeken       1.000  
Rijst voor arme gezinnen 1.334 1.379 1.256 787 323
Noodhulp / individuele hulp 204 55 397    
Noodhulp Corona       12.307 3.499
Kosten acties   160 635    
Projecten Upper Basic school Darsilami 4.652 8.355      
Santo-Su, Brufut project 401 681 726 749 328
Project Taxi bedrijf Abdou Saidy       4.020  
Project Manduar Nursery school 461 10.997 5.247 1.745  
Project Nursery + primary Jamwelly         24.570
Project Modou Lamin Njie         875
Project Blindenschool GOVI in Serrekunda   16.000   956 10.175
Project doveninstituut/dovenschool       13.790  
Project Primary school Macouda   6.647 18.240 42.421 140
Project Primary school Macouda, leningen       2.000 10.500
Project Gezondheidscentrum Macouda       6.412 11.053
Project Primary school Sukuta Madina 150 3.136 103.027 8.272 60
Project Tandzorg school Sukuta Madina         904
26.285 60.457 147.073 118.621 77.331
58.954 64.456 80.024 79.600  
        34.014


Een groot deel van de beschikbare middelen (34.014 €) is voor specifieke projecten ingebracht en heeft zodoende reeds een bestemming:

Bestemming Bedrag Toelichting
Fonds bijdragen aan gesponsorde kinderen 1.462  
Schoolfonds Lift Nursery/Primary + fonds lesboeken 1.127  
Rijstfonds 785  
Lunchfonds 2.066 Voor lunch niet-gespons. kinderen
Project Jamwelly 10.254  
Project Gezondheidscentrum Macouda 0  
Project Primary school Macouda -10.490  
Project Primary school Macouda, leningen 11.000  
Project Primary school Sukuta Madina 10.557  
Project Tandzorg school Sukuta Madina 918  
Transporten 1.596  
Project Santo-Su, Brufut 116  
Project schoolbus blindenschool Govi -5  
Overige projecten / hulp 4.628  
Totaal per 30 juni 2021 34.014  


Klik hier voor een overzicht van inkomsten en uitgaven 2021 per 31-07-2021

In 2012 is het schoolgebouw voor de nurseryschool afgebouwd:
- dak op de school
- deuren en ramen
- pleisterwerk binnen en buiten
- tegelvloeren in de lokalen, het kantoor en de veranda
- elektrische bedrading in het schoolgebouw aanleggen
- plafonds aanbrengen in de klaslokalen, de gang, de opslag en de het kantoortje
- het gebouw van binnen en buiten schilderen.

Eind 2012 is bij de school een toiletgebouw gerealiseerd met 2 toiletten voor jongens, 2 toiletten voor meisjes en 2 toiletten voor de leerkrachten (zie ook de pagina realiseren-toiletgebouw).
Ook zijn eind 2012 bij een klein werkplaatsje in Serrekunda de schoolmeubeltjes voor de twee leslokalen en het kantoor gemaakt. Lara Aspey uit Engeland heeft ter plaatse in Gambia voor de schoolmeubeltjes 750 euro bijgedragen.

De school is op 7 januari 2013 van start gegaan met 104 kinderen.

Eind september 2014 is gestart met de bouw van een 2e schoolgebouw met 2 extra leslokalen en een nieuw kantoortje/opslag voor Alimatou, het hoofd van de school.
Het kantoortje in het eerste schoolgebouw zal dan worden gebruikt als kamer voor de onderwijzers en als slaapplaats voor de night watchman.
Met deze uitbreiding heeft de Nursery school de beschikking over 4 leslokalen.

In september 2017 is in Sukuta Madina ook gestart met een eerste Primary klas.
De kinderen die het schooljaar 2016-2017 in de Nursery-3 klas zaten zijn toen doorgestroomd naar deze eerste Primary klas.
Voor deze uitbreidingen is de ruimte van het naaiatelier omgevormd tot leslokaal.
Het schooljaar 2020-2021 heeft de Primary school een Primary-1 t/m Primary-5 klassen met in totaal 240 kinderen..

Voor de exploitatie van de Lift Nursery + Primary school is voor het schooljaar 2020-2021 ongeveer
18.000 euro nodig.
Dit geld komt van:
- de schoolbijdragen van de ouders van 2.100 dalasi (ofwel 38 euro) per kind.
- inkomsten van de community van Sukuta Madina, vooral van bedrijvigheid

Samen met de community wordt werkgelegenheid ontwikkeld waarmee inkomen voor de school kan worden verkregen. Zo is geholpen met het opzetten van een cousmaalbedrijfje en een naaiatelier.
Echter deze bedrijfjes zijn geen succes geworden. Het was voor de community moeilijk om geschikte mensen te vinden die de verantwoordelijkheid voor deze bedrijfjes op zich konden nemen.
Derhalve is besloten om deze bedrijfjes te stoppen.
Zoals al eerder genoemd is de ruimte van het naaiatelier omgevormd tot leslokaal.
De cousmaalmachine is overgedragen aan het doveninstituut in Serrekunda.

Onze stichting krijgt regelmatig kleding voor volwassenen, kinderen en babies.
Deze kleding wordt naar Gambia getransporteerd waarbij onze stichting de transportkosten betaalt.
Bij een uitgiftepunt in de community kunnen vrouwen de kleding uitzoeken en tegen een kleine vergoeding meenemen.
Deze vergoedingen worden in de kas van de Lift Nursery school gestort als bijdragen voor de exploitatie van de school.

Voor kinderen waarvan de ouders geen geld hebben om de schoolkosten te betalen wordt een sponsor gezocht voor een deel van deze kosten.
De kosten van de ouders zijn een schoolbijdrage (38€), een schooluniform, rugtasje, schoenen, wat schoolmaterialen en de schoollunch(32€); alles bij elkaar zo'n 70€ op jaarbasis.
We vragen sponsors om 60-70€ van deze kosten voor hun rekening te nemen.

In het schooljaar 2020 - 2021 hebben 258 kinderen in Sukuta-Madina een sponsor.
Van deze kinderen gaan 111 naar de Lift Nursery school in Sukuta Madina, 122 naar de Lift Primary school in Sukuta Madina en 25 naar andere Primary scholen.