Facebook

Reacties

Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Financieel

Voor projecten in Gambia is de stichting "Onderwijs voor Gambia" volledig afhankelijk van sponsorgelden. Via activiteiten, acties en giften moeten deze sponsorgelden worden verworven.

Deze pagina geeft een beknopt overzicht van de inkomsten en uitgaven en de geplande uitgaven voor de korte termijn.

Alle sponsorgelden gaan voor 100% naar projecten

Het is belangrijk te vermelden dat alle geld dat via acties is ingezameld en/of geschonken voor 100% terecht komt bij onze projecten in Gambia.
Reis- en verblijfkosten en organisatorische en administratieve uitgaven van vrijwilligers worden altijd door deze vrijwilligers zelf gedragen.

Bij de hulpverlening wordt ernaar gestreefd om geld zoveel mogelijk onder onze supervisie in Gambia te besteden (aan materialen, goederen en diensten); daardoor houden wij een optimale controle en grip op een juiste aanwending van het geld.
Bovendien wordt met deze werkwijze bereikt dat kwalitatief goede materialen en goederen worden verkregen.

Cumulatieve Inkomsten en uitgaven (in €) per 30 juni 2022

  2018 2019 2020 2021 2022
Begin saldo (Bank + Kas) per 1 januari 58.954 64.456 80.024 79.600 22.756
           
Inkomsten:          
221 7.763 878 1.480  
20        
4.105 2.628 3.140 5.063 140
11.348 12.370 18.040 16.915 580
  1090 1.360 355 60
2.155 737 978 1.725 250
1.102 1.170 1.008 7.625 553
    15.000 650  
5.950 7.000 5.000 0  
1.150   850 600  
3.435 7.128 7.883 250 135
1.648 1.275 4.050 1.886 1.815
350 96.585 9.000    
      2.637 643
    2.050 2.230  
      55  
3.820        
    4.040    
      875  
      2.270 1.310
16.000   1.000 10.270 1.217
14.655 24.895 6.210 18.018 177
    23.500    
    14.210 4.300 2.320
65.959 162.641 118.197 77.204 9.200
         
Uitgaven:          
Operationele kosten     193    
Leer-, onderwijs- en hulpmiddelen 65 356 518    
College & bijscholing leerkrachten   339 1.105 1.051  
Transporten kleding en schoolspullen 2.402 2.640 4.081 9.670 1.258
Bijdragen aan sponsorkinderen 11.480 11.900 13.318 17.241 5.705
Bijdragen aan schoollunch niet-gespons. kind.   2.310 889 4.132  
Bijdragen aan schoollunch uit schoolfonds     500    
Bijdrage aan lesboeken     3.558 2.011  
Bijdrage uit schoolfonds voor lesboeken     1.000    
Rijst voor arme gezinnen 1.379 1.256 787 4.399 1.160
Noodhulp / individuele hulp 55 397      
Noodhulp Corona     12.307 3.499  
Incidentele hulp       54  
Kosten acties 160 635      
Projecten Upper Basic school Darsilami 8.355        
Santo-Su, Brufut project 681 726 749 328 330
Project Taxi bedrijf Abdou Saidy     4.020    
Project Manduar Nursery school 10.997 5.247 1.745    
Project Nursery + primary Jamwelly       46.648 15
Project Modou Lamin Njie       875  
Project Blindenschool GOVI in Serrekunda 16.000   956 10.196 1181
Project doveninstituut/dovenschool     13.790    
Project Primary school Macouda 6.647 18.240 42.421 140 117
Project Primary school Macouda, leningen     2.000 21.500  
Project Gezondheidscentrum Macouda     6.412 11.053  
Project Primary school Sukuta Madina 3.136 103.027 8.272 107 492
Project Tandzorg school Sukuta Madina       1.144 993
60.457 147.073 118.621 134.048 11.251
64.456 80.024 79.600 22.756  
        20.705


Een groot deel van de beschikbare middelen (20.705 €) is voor specifieke projecten ingebracht en heeft zodoende reeds een bestemming:

Bestemming Bedrag Toelichting
Fonds bijdragen aan gesponsorde kinderen 2.138  
Schoolfonds Lift Nursery/Primary + fonds lesboeken 986  
Rijstfonds 1.062  
Lunchfonds 2.627 Voor lunch niet-gespons. kinderen
Project Jamwelly 3.661  
Project Gezondheidscentrum Macouda 2.320  
Project Primary school Macouda 62  
Project Primary school Sukuta Madina 2.018  
Project Tandzorg school Sukuta Madina 1.142  
Transporten 1.615  
Project Santo-Su, Brufut 386  
Project Govi blindenschool 37  
Overige projecten / hulp 2.651  
Totaal per 30-06-2022 20.705  


Klik hier voor een overzicht van inkomsten en uitgaven per 30-06-2022

In 2012 is het schoolgebouw voor de nurseryschool afgebouwd:
- dak op de school
- deuren en ramen
- pleisterwerk binnen en buiten
- tegelvloeren in de lokalen, het kantoor en de veranda
- elektrische bedrading in het schoolgebouw aanleggen
- plafonds aanbrengen in de klaslokalen, de gang, de opslag en de het kantoortje
- het gebouw van binnen en buiten schilderen.

Eind 2012 is bij de school een toiletgebouw gerealiseerd met 2 toiletten voor jongens, 2 toiletten voor meisjes en 2 toiletten voor de leerkrachten (zie ook de pagina realiseren-toiletgebouw).
Ook zijn eind 2012 bij een klein werkplaatsje in Serrekunda de schoolmeubeltjes voor de twee leslokalen en het kantoor gemaakt. Lara Aspey uit Engeland heeft ter plaatse in Gambia voor de schoolmeubeltjes 750 euro bijgedragen.

De school is op 7 januari 2013 van start gegaan met 104 kinderen.

Eind september 2014 is gestart met de bouw van een 2e schoolgebouw met 2 extra leslokalen en een nieuw kantoortje/opslag voor Alimatou, het hoofd van de school.
Het kantoortje in het eerste schoolgebouw zal dan worden gebruikt als kamer voor de onderwijzers en als slaapplaats voor de night watchman.
Met deze uitbreiding heeft de Nursery school de beschikking over 4 leslokalen.

In september 2017 is in Sukuta Madina ook gestart met een eerste Primary klas.
De kinderen die het schooljaar 2016-2017 in de Nursery-3 klas zaten zijn toen doorgestroomd naar deze eerste Primary klas.
Voor deze uitbreidingen is de ruimte van het naaiatelier omgevormd tot leslokaal.
Het schooljaar 2020-2021 heeft de Primary school een Primary-1 t/m Primary-5 klassen met in totaal 240 kinderen..

Voor de exploitatie van de Lift Nursery + Primary school is voor het schooljaar 2020-2021 ongeveer
18.000 euro nodig.
Dit geld komt van:
- de schoolbijdragen van de ouders van 2.100 dalasi (ofwel 38 euro) per kind.
- inkomsten van de community van Sukuta Madina, vooral van bedrijvigheid

Samen met de community wordt werkgelegenheid ontwikkeld waarmee inkomen voor de school kan worden verkregen. Zo is geholpen met het opzetten van een cousmaalbedrijfje en een naaiatelier.
Echter deze bedrijfjes zijn geen succes geworden. Het was voor de community moeilijk om geschikte mensen te vinden die de verantwoordelijkheid voor deze bedrijfjes op zich konden nemen.
Derhalve is besloten om deze bedrijfjes te stoppen.
Zoals al eerder genoemd is de ruimte van het naaiatelier omgevormd tot leslokaal.
De cousmaalmachine is overgedragen aan het doveninstituut in Serrekunda.

Onze stichting krijgt regelmatig kleding voor volwassenen, kinderen en babies.
Deze kleding wordt naar Gambia getransporteerd waarbij onze stichting de transportkosten betaalt.
Bij een uitgiftepunt in de community kunnen vrouwen de kleding uitzoeken en tegen een kleine vergoeding meenemen.
Deze vergoedingen worden in de kas van de Lift Nursery school gestort als bijdragen voor de exploitatie van de school.

Voor kinderen waarvan de ouders geen geld hebben om de schoolkosten te betalen wordt een sponsor gezocht voor een deel van deze kosten.
De kosten van de ouders zijn een schoolbijdrage (38€), een schooluniform, rugtasje, schoenen, wat schoolmaterialen en de schoollunch(32€); alles bij elkaar zo'n 70€ op jaarbasis.
We vragen sponsors om 60-70€ van deze kosten voor hun rekening te nemen.

In het schooljaar 2020 - 2021 hebben 258 kinderen in Sukuta-Madina een sponsor.
Van deze kinderen gaan 111 naar de Lift Nursery school in Sukuta Madina, 122 naar de Lift Primary school in Sukuta Madina en 25 naar andere Primary scholen.