Facebook

Reacties

Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Financieel

Voor projecten in Gambia is de stichting "Onderwijs voor Gambia" volledig afhankelijk van sponsorgelden. Via activiteiten, acties en giften moeten deze sponsorgelden worden verworven.

Deze pagina geeft een beknopt overzicht van de inkomsten en uitgaven en de geplande uitgaven voor de korte termijn.

Alle sponsorgelden gaan voor 100% naar projecten

Het is belangrijk te vermelden dat alle geld dat via acties is ingezameld en/of geschonken voor 100% terecht komt bij onze projecten in Gambia.
Reis- en verblijfkosten en organisatorische en administratieve uitgaven van vrijwilligers worden altijd door deze vrijwilligers zelf gedragen.

Bij de hulpverlening wordt ernaar gestreefd om geld zoveel mogelijk onder onze supervisie in Gambia te besteden (aan materialen, goederen en diensten); daardoor houden wij een optimale controle en grip op een juiste aanwending van het geld.
Bovendien wordt met deze werkwijze bereikt dat kwalitatief goede materialen en goederen worden verkregen.

Cumulatieve Inkomsten en uitgaven (in €) per 31 december 2019

  2015 2016 2017 2018 2019
Begin saldo (Bank + Kas) per 1 januari 7.450 12.552 20.950 58.954 64.456
           
Inkomsten:          
492 795 490 221 7.763
138 58 41 20  
5.071 4.220 4.392 4.105 2.628
10.270 12.009 11.827 11.348 12.370
        1090
1.863 1.823 1.604 2.155 737
1.599 2.142 1.255 1.102 1.170
    27.250 5.950 7.000
    1.000 1.150  
2325 8.422 5.220 3.435 7.128
2.217   343    
  509      
    1.145    
  625 512 1.648 1.275
      350 96.585
650 3.290 8.210 3.820  
      16.000  
      14.655 24.895
1.000        
25.625 33.893 64.289 65.959 162.641
         
Uitgaven:          
Nurseryschool:Bijdrage keuken schoollunch     490    
Nurseryschool: Uitbreiden met 2 leslokalen 471        
           
Nurseryschool: Operationele kosten 2.268 2.478 1.500    
Leer-, onderwijs- en hulpmiddelen 209 182   65 356
College & bijscholing leerkrachten 641 1.051 744   339
Nurseryschool: Overig (speeltoestellen) 628        
Transporten kleding en schoolspullen 2.426 3.036 3.022 2.402 2.640
Bijdragen aan sponsorkinderen 8.425 12.685 11.327 11.480 11.900
Bijdragen aan schoollunch niet-gespons. kind. 1.537 1.678 2.000   2.310
Rijst voor arme gezinnen 1.406 1.777 1.334 1.379 1.256
Noodhulp / individuele hulp 45 71 204 55 397
Kosten acties 183 436   160 635
Project Medische hulp Comm. Sukuta madina   416      
Projecten Upper Basic school Darsilami 1.284 1.685 4.652 8.355  
Bijdragen uit studiefonds Ebrima Jatta 1.000        
Santo-Su, Brufut project     401 681 726
Project Manduar Nursery school     461 10.997 5.247
Project Blindenschool GOVI in Serrekunda       16.000  
Project Primary school Macouda       6.647 18.240
Primary school Sukuta Madina 1.000   150 3.136 103.027
20.523 25.495 26.285 60.457 147.073
12.552 20.950 58.954 64.456  
        80.024


Een groot deel van de beschikbare middelen (80.014 €) is voor specifieke projecten ingebracht en heeft zodoende reeds een bestemming:

Bestemming Bedrag Toelichting
Fonds bijdragen aan gesponsorde kinderen 2.867  
Schoolfonds Lift Nursery & Primary 790  
Rijstfonds 116  
Lunchfonds 2.210 Voor lunch niet-gespons. kinderen
Project Manduar Nursery 10.134  
Project Macouda 14.671  
Project Primary school Sukuta Madina 9.888  
School Ground Lift Nursery + Primary 24.177  
Transporten 373  
Incidentele hulp 93  
Project Santo-Su, Brufut 341  
Overige projecten / hulp 14.364  
Totaal beschikbare middelen per 31 dec. 2019 80.024  


Klik hier voor een overzicht van inkomsten en uitgaven 2019 per 31-12-2019

In 2012 is het schoolgebouw voor de nurseryschool afgebouwd:
- dak op de school
- deuren en ramen
- pleisterwerk binnen en buiten
- tegelvloeren in de lokalen, het kantoor en de veranda
- elektrische bedrading in het schoolgebouw aanleggen
- plafonds aanbrengen in de klaslokalen, de gang, de opslag en de het kantoortje
- het gebouw van binnen en buiten schilderen.

Eind 2012 is bij de school een toiletgebouw gerealiseerd met 2 toiletten voor jongens, 2 toiletten voor meisjes en 2 toiletten voor de leerkrachten (zie ook de pagina realiseren-toiletgebouw).
Ook zijn eind 2012 bij een klein werkplaatsje in Serrekunda de schoolmeubeltjes voor de twee leslokalen en het kantoor gemaakt. Lara Aspey uit Engeland heeft ter plaatse in Gambia voor de schoolmeubeltjes 750 euro bijgedragen.

De school is op 7 januari 2013 van start gegaan met 104 kinderen.

Eind september 2014 is gestart met de bouw van een 2e schoolgebouw met 2 extra leslokalen en een nieuw kantoortje/opslag voor Alimatou, het hoofd van de school.
Het kantoortje in het eerste schoolgebouw zal dan worden gebruikt als kamer voor de onderwijzers en als slaapplaats voor de night watchman.
Met deze uitbreiding heeft de Nursery school de beschikking over 4 leslokalen.

In september 2017 is in Sukuta Madina ook gestart met een eerste Primary klas.
De kinderen die het schooljaar 2016-2017 in de Nursery-3 klas zaten zijn toen doorgestroomd naar deze eerste Primary klas.
Voor deze uitbreidingen is de ruimte van het naaiatelier omgevormd tot leslokaal.
Het schooljaar 2018-2019 heeft de Primary school een 1e en een 2e klas.

Voor de exploitatie van de Lift Nursery + Primary school is voor het schooljaar 2018 - 2019 ongeveer
7.000 euro nodig.
Dit geld komt van:
- de schoolbijdragen van de ouders van 900 dalasi (ofwel 18 euro) per kind.
- inkomsten van de community van Sukuta Madina, vooral van bedrijvigheid
Met ingang van het schooljaar 2018 - 2019 draagt de stichting Onderwijs voor Gambia niet meer bij aan de exploitatie dus moet de community van Sukuta Madina de hele exploitatie voor z'n rekening nemen.

Samen met de community wordt werkgelegenheid ontwikkeld waarmee inkomen voor de school kan worden verkregen. Zo is geholpen met het opzetten van een cousmaalbedrijfje en een naaiatelier.
Echter deze bedrijfjes zijn geen succes geworden. Het was voor de community moeilijk om geschikte mensen te vinden die de verantwoordelijkheid voor deze bedrijfjes op zich konden nemen.
Derhalve is besloten om deze bedrijfjes te stoppen.
Zoals al eerder genoemd is de ruimte van het naaiatelier omgevormd tot leslokaal.
De cousmaalmachine is overgedragen aan het doveninstituut in Serrekunda.

Onze stichting krijgt regelmatig kleding voor volwassenen, kinderen en babies.
Deze kleding wordt naar Gambia getransporteerd waarbij onze stichting de transportkosten betaalt.
Bij een uitgiftepunt in de community kunnen vrouwen de kleding uitzoeken en tegen een kleine vergoeding meenemen.
Deze vergoedingen worden in de kas van de Lift Nursery school gestort als bijdragen voor de exploitatie van de school.

Voor kinderen waarvan de ouders geen geld hebben om de schoolkosten te betalen wordt een sponsor gezocht voor een deel van deze kosten.
De kosten van de ouders zijn een schoolbijdrage (18€), een schooluniform, rugtasje, schoenen, wat schoolmaterialen en de schoollunch(35€); alles bij elkaar zo'n 65€ op jaarbasis.
We vragen sponsors om 50€ van deze kosten voor hun rekening te nemen.

In het schooljaar 2018 - 2019 hebben 231 kinderen in Sukuta-Madina een sponsor.
Van deze kinderen gaan 116 naar de Lift Nursery school in Sukuta Madina, 68 naar de Lift Primary school in Sukuta Madina en 47 naar andere Primary scholen.