Facebook

Reacties

Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Financieel

Voor projecten in Gambia is de stichting "Onderwijs voor Gambia" volledig afhankelijk van sponsorgelden. Via activiteiten, acties en giften moeten deze sponsorgelden worden verworven.

Deze pagina geeft een beknopt overzicht van de inkomsten en uitgaven en de geplande uitgaven voor de korte termijn.

Alle sponsorgelden gaan voor 100% naar projecten

Het is belangrijk te vermelden dat alle geld dat via acties is ingezameld en/of geschonken voor 100% terecht komt bij onze projecten in Gambia.
Reis- en verblijfkosten en organisatorische en administratieve uitgaven van vrijwilligers worden altijd door deze vrijwilligers zelf gedragen.

Bij de hulpverlening wordt ernaar gestreefd om geld zoveel mogelijk onder onze supervisie in Gambia te besteden (aan materialen, goederen en diensten); daardoor houden wij een optimale controle en grip op een juiste aanwending van het geld.
Bovendien wordt met deze werkwijze bereikt dat kwalitatief goede materialen en goederen worden verkregen.

Cumulatieve Inkomsten en uitgaven (in €) per 30 juni 2020

  2016 2017 2018 2019 2020
Begin saldo (Bank + Kas) per 1 januari 12.552 20.950 58.954 64.456 80.024
           
Inkomsten:          
795 490 221 7.763 878
58 41 20    
4.220 4.392 4.105 2.628 1.043
12.009 11.827 11.348 12.370 1.450
      1090 420
1.823 1.604 2.155 737 678
2.142 1.255 1.102 1.170 30
        10.170
  27.250 5.950 7.000  
  1.000 1.150   500
8.422 5.220 3.435 7.128 7.303
  343      
509        
  1.145      
625 512 1.648 1.275 748
    350 96.585 9.000
3.290 8.210 3.820    
        4.020
    16.000   1.000
    14.655 24.895 21.300
        -18.500
        5.915
33.893 64.289 65.959 162.641 45.955
         
Uitgaven:          
Bijdrage keuken voor bereiden schoollunch   490      
Operationele kosten 2.478 1.500     193
Leer-, onderwijs- en hulpmiddelen 182   65 356 143
College & bijscholing leerkrachten 1.051 744   339 32
Transporten kleding en schoolspullen 3.036 3.022 2.402 2.640 2.054
Bijdragen aan sponsorkinderen 12.685 11.327 11.480 11.900 1.900
Bijdragen aan schoollunch niet-gespons. kind. 1.678 2.000   2.310 372
Rijst voor arme gezinnen 1.777 1.334 1.379 1.256 23
Noodhulp / individuele hulp 71 204 55 397  
Noodhulp Corona         7.357
Kosten acties 436   160 635  
Project Medische hulp Comm. Sukuta madina 416        
Projecten Upper Basic school Darsilami 1.685 4.652 8.355    
Santo-Su, Brufut project   401 681 726 421
Project Taxi bedrijf Abdou Saidy         3.895
Project Manduar Nursery school   461 10.997 5.247 1.745
Project Blindenschool GOVI in Serrekunda     16.000   956
Project doveninstituut/dovenschool         7.500
Project Primary school Macouda     6.647 18.240 30.000
Project Gezondheidscentrum Macouda         1.206
Project Primary school Sukuta Madina   150 3.136 103.027 8.965
25.495 26.285 60.457 147.073 66.762
20.950 58.954 64.456 80.024  
        59.217


Een groot deel van de beschikbare middelen (59.217 €) is voor specifieke projecten ingebracht en heeft zodoende reeds een bestemming:

Bestemming Bedrag Toelichting
Fonds bijdragen aan gesponsorde kinderen 2.417  
Schoolfonds Lift Nursery & Primary 1.210  
Rijstfonds 124  
Lunchfonds 2.516 Voor lunch niet-gespons. kinderen
Project Manduar Nursery en Dovenschool 24.889  
Project Gezondheidscentrum Macouda 5.179  
Project Primary school Macouda -10.455  
Project Primary school Sukuta Madina 10.668  
Transporten 1.565  
Incidentele hulp 93  
Noodhulp Corona 3.218  
Project Santo-Su, Brufut 421  
Project Taxi bedrijf Abdou Saidy 125  
Overige projecten / hulp 17.247  
Totaal beschikbare middelen per 30 juni 2020 59.217  


Klik hier voor een overzicht van inkomsten en uitgaven 2020 per 30-06-2020

In 2012 is het schoolgebouw voor de nurseryschool afgebouwd:
- dak op de school
- deuren en ramen
- pleisterwerk binnen en buiten
- tegelvloeren in de lokalen, het kantoor en de veranda
- elektrische bedrading in het schoolgebouw aanleggen
- plafonds aanbrengen in de klaslokalen, de gang, de opslag en de het kantoortje
- het gebouw van binnen en buiten schilderen.

Eind 2012 is bij de school een toiletgebouw gerealiseerd met 2 toiletten voor jongens, 2 toiletten voor meisjes en 2 toiletten voor de leerkrachten (zie ook de pagina realiseren-toiletgebouw).
Ook zijn eind 2012 bij een klein werkplaatsje in Serrekunda de schoolmeubeltjes voor de twee leslokalen en het kantoor gemaakt. Lara Aspey uit Engeland heeft ter plaatse in Gambia voor de schoolmeubeltjes 750 euro bijgedragen.

De school is op 7 januari 2013 van start gegaan met 104 kinderen.

Eind september 2014 is gestart met de bouw van een 2e schoolgebouw met 2 extra leslokalen en een nieuw kantoortje/opslag voor Alimatou, het hoofd van de school.
Het kantoortje in het eerste schoolgebouw zal dan worden gebruikt als kamer voor de onderwijzers en als slaapplaats voor de night watchman.
Met deze uitbreiding heeft de Nursery school de beschikking over 4 leslokalen.

In september 2017 is in Sukuta Madina ook gestart met een eerste Primary klas.
De kinderen die het schooljaar 2016-2017 in de Nursery-3 klas zaten zijn toen doorgestroomd naar deze eerste Primary klas.
Voor deze uitbreidingen is de ruimte van het naaiatelier omgevormd tot leslokaal.
Het schooljaar 2018-2019 heeft de Primary school een 1e en een 2e klas.

Voor de exploitatie van de Lift Nursery + Primary school is voor het schooljaar 2018 - 2019 ongeveer
7.000 euro nodig.
Dit geld komt van:
- de schoolbijdragen van de ouders van 900 dalasi (ofwel 18 euro) per kind.
- inkomsten van de community van Sukuta Madina, vooral van bedrijvigheid
Met ingang van het schooljaar 2018 - 2019 draagt de stichting Onderwijs voor Gambia niet meer bij aan de exploitatie dus moet de community van Sukuta Madina de hele exploitatie voor z'n rekening nemen.

Samen met de community wordt werkgelegenheid ontwikkeld waarmee inkomen voor de school kan worden verkregen. Zo is geholpen met het opzetten van een cousmaalbedrijfje en een naaiatelier.
Echter deze bedrijfjes zijn geen succes geworden. Het was voor de community moeilijk om geschikte mensen te vinden die de verantwoordelijkheid voor deze bedrijfjes op zich konden nemen.
Derhalve is besloten om deze bedrijfjes te stoppen.
Zoals al eerder genoemd is de ruimte van het naaiatelier omgevormd tot leslokaal.
De cousmaalmachine is overgedragen aan het doveninstituut in Serrekunda.

Onze stichting krijgt regelmatig kleding voor volwassenen, kinderen en babies.
Deze kleding wordt naar Gambia getransporteerd waarbij onze stichting de transportkosten betaalt.
Bij een uitgiftepunt in de community kunnen vrouwen de kleding uitzoeken en tegen een kleine vergoeding meenemen.
Deze vergoedingen worden in de kas van de Lift Nursery school gestort als bijdragen voor de exploitatie van de school.

Voor kinderen waarvan de ouders geen geld hebben om de schoolkosten te betalen wordt een sponsor gezocht voor een deel van deze kosten.
De kosten van de ouders zijn een schoolbijdrage (18€), een schooluniform, rugtasje, schoenen, wat schoolmaterialen en de schoollunch(35€); alles bij elkaar zo'n 65€ op jaarbasis.
We vragen sponsors om 50€ van deze kosten voor hun rekening te nemen.

In het schooljaar 2018 - 2019 hebben 231 kinderen in Sukuta-Madina een sponsor.
Van deze kinderen gaan 116 naar de Lift Nursery school in Sukuta Madina, 68 naar de Lift Primary school in Sukuta Madina en 47 naar andere Primary scholen.