Facebook

Reacties

Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Financieel

Voor projecten in Gambia is de stichting "Onderwijs voor Gambia" volledig afhankelijk van sponsorgelden. Via activiteiten, acties en giften moeten deze sponsorgelden worden verworven.

Deze pagina geeft een beknopt overzicht van de inkomsten en uitgaven en de geplande uitgaven voor de korte termijn.

Alle sponsorgelden gaan voor 100% naar projecten

Het is belangrijk te vermelden dat alle geld dat via acties is ingezameld en/of geschonken voor 100% terecht komt bij onze projecten in Gambia.
Reis- en verblijfkosten en organisatorische en administratieve uitgaven van vrijwilligers worden altijd door deze vrijwilligers zelf gedragen.

Bij de hulpverlening wordt ernaar gestreefd om geld zoveel mogelijk onder onze supervisie in Gambia te besteden (aan materialen, goederen en diensten); daardoor houden wij een optimale controle en grip op een juiste aanwending van het geld.
Bovendien wordt met deze werkwijze bereikt dat kwalitatief goede materialen en goederen worden verkregen.

Cumulatieve Inkomsten en uitgaven (in €) per 31 maart 2024

  2020 2021 2022 2023 2024
Begin saldo (Bank + Kas) per 1 januari 80.024 79.600 22.756 19.498 36.915
           
Inkomsten:          
878 1.480 524 407  
3.140 5.063 3.207 4.142  
18.040 16.915 16.960 15.000 670
1.360 355 245 210  
978 1.725 2.980 5.242 240
1.008 7.625 4.174 5.310 148
15.000 650      
5.000        
850 600   500  
7.883 250 775 805 50
4.050 1.886 2619 2.505 2.150
9.000        
  2.637 1.153    
2.050 2.230 40    
  55   500  
4.040        
  875      
  2.270 2.450 6.830 11.760
1.000 10.270 2.167 1.000  
6.210 18.018 5.737 955  
23.500        
14.210 4.300 4.520    
118.197 77.204 47.551 43.406 15.018
         
Uitgaven:          
Operationele kosten 193        
Leer-, onderwijs- en hulpmiddelen 518        
College & bijscholing leerkrachten 1.105 1.051      
Transporten kleding en schoolspullen 4.081 9.670 2.519 1.195 6.299
Bijdragen aan sponsorkinderen 13.318 17.241 22.435 8.070 2.000
Bijdragen aan schoollunch niet-gespons. kind. 889 4.132 2.500 6.550 3.020
Bijdragen aan schoollunch uit schoolfonds 500        
Bijdrage aan lesboeken 3.558 2.011 300    
Bijdrage uit schoolfonds 1.000   700    
Rijst voor arme gezinnen 787 4.399 4.380 5.040 128
Noodhulp Corona 12.307 3.499      
Incidentele hulp   54   500  
Santo-Su, Brufut project 749 328 330 503 383
Project Taxi bedrijf Abdou Saidy 4.020        
Project Manduar Nursery school 1.745        
Project Nursery + primary Jamwelly   46.648 4.240 763 25.000
Project Modou Lamin Njie   875      
Project Blindenschool GOVI in Serrekunda 956 10.196 2.131 982  
Project doveninstituut/dovenschool 13.790        
Project Primary school Macouda 42.421 140 4.527 1.880  
Project Primary school Macouda, leningen 2.000 21.500      
Project Gezondheidscentrum Macouda 6.412 11.053 5.000 20  
Project Primary school Sukuta Madina 8.272 107 581 19  
Project Tandzorg school Sukuta Madina   1.144 1.166 467  
118.621 134.048 50.809 25.989 36.830
79.600 22.756 19.498 36.915  
        15.103


Een groot deel van de beschikbare middelen (15.103 €) is voor specifieke projecten en hulp ingebracht en heeft zodoende reeds een bestemming:

Bestemming Bedrag Toelichting
Fonds bijdragen aan gesponsorde kinderen 7.388  
Rijstfonds 853  
Lunchfonds 576 Voor lunch niet-gespons. kinderen
Project Jamwelly 5.048  
Transporten 1.118  
Project Govi blindenschool 54  
Overige projecten / hulp 66  
Totaal per 31-03-2024 15.103  


Klik hier voor een overzicht van inkomsten en uitgaven per 31-03-2024

In 2012 is het schoolgebouw voor de nurseryschool afgebouwd:
- dak op de school
- deuren en ramen
- pleisterwerk binnen en buiten
- tegelvloeren in de lokalen, het kantoor en de veranda
- elektrische bedrading in het schoolgebouw aanleggen
- plafonds aanbrengen in de klaslokalen, de gang, de opslag en de het kantoortje
- het gebouw van binnen en buiten schilderen.

Eind 2012 is bij de school een toiletgebouw gerealiseerd met 2 toiletten voor jongens, 2 toiletten voor meisjes en 2 toiletten voor de leerkrachten (zie ook de pagina realiseren-toiletgebouw).
Ook zijn eind 2012 bij een klein werkplaatsje in Serrekunda de schoolmeubeltjes voor de twee leslokalen en het kantoor gemaakt. Lara Aspey uit Engeland heeft ter plaatse in Gambia voor de schoolmeubeltjes 750 euro bijgedragen.

De school is op 7 januari 2013 van start gegaan met 104 kinderen.

Eind september 2014 is gestart met de bouw van een 2e schoolgebouw met 2 extra leslokalen en een nieuw kantoortje/opslag voor Alimatou, het hoofd van de school.
Het kantoortje in het eerste schoolgebouw zal dan worden gebruikt als kamer voor de onderwijzers en als slaapplaats voor de night watchman.
Met deze uitbreiding heeft de Nursery school de beschikking over 4 leslokalen.

In september 2017 is in Sukuta Madina ook gestart met een eerste Primary klas.
De kinderen die het schooljaar 2016-2017 in de Nursery-3 klas zaten zijn toen doorgestroomd naar deze eerste Primary klas.
Voor deze uitbreidingen is de ruimte van het naaiatelier omgevormd tot leslokaal.
Het schooljaar 2020-2021 heeft de Primary school een Primary-1 t/m Primary-5 klassen met in totaal 240 kinderen..

Voor de exploitatie en de schoollunch van de Lift Nursery + Primary school is voor het schooljaar 2022-2023 ongeveer 25.000 euro nodig.
Dit geld komt van:
- de schoolbijdragen van de ouders van 4.200 dalasi (ofwel 70 euro) per kind.
- enkele (beperkte) bijdragen van de stichting Onderwijs voor Gambia

Samen met de community wordt werkgelegenheid ontwikkeld waarmee inkomen voor de school kan worden verkregen. Zo is geholpen met het opzetten van een cousmaalbedrijfje en een naaiatelier.
Echter deze bedrijfjes zijn geen succes geworden. Het was voor de community moeilijk om geschikte mensen te vinden die de verantwoordelijkheid voor deze bedrijfjes op zich konden nemen.
Derhalve is besloten om deze bedrijfjes te stoppen.
Zoals al eerder genoemd is de ruimte van het naaiatelier omgevormd tot leslokaal.
De cousmaalmachine is overgedragen aan het doveninstituut in Serrekunda.

Onze stichting krijgt regelmatig kleding voor volwassenen, kinderen en babies.
Deze kleding wordt naar Gambia getransporteerd waarbij onze stichting de transportkosten betaalt.
Bij een uitgiftepunt in de community kunnen vrouwen de kleding uitzoeken en tegen een kleine vergoeding meenemen.
Deze vergoedingen worden in de kas van de Lift Nursery school gestort als bijdragen voor de exploitatie van de school.

Voor kinderen waarvan de ouders geen geld hebben om de schoolkosten te betalen wordt een sponsor gezocht voor een deel van deze kosten.
De kosten van de ouders zijn een schoolbijdrage (35€) en een bijdrage voor de schoollunch(35€), alles bij elkaar zo'n 70€ op jaarbasis. Daarnaast moeten de ouders nog zorgen voor een schooluniform, een sport setje en wat schrijfgerei en schriften.
We vragen sponsors om de 70€ voor de schoolbijdrage en schoollunch voor hun rekening te nemen.
De meeste ouders van de niet-gesponsorde kinderen zijn niet in staat om voor de schoollunch bij te dragen; vandaar dat onze stichting elk schooljaar een aanvullende bijdrage geeft voor de schoollunch.

Het schooljaar 2022 - 2023 hebben 230 kinderen in Sukuta-Madina een sponsor.
Van deze kinderen gaan 60 naar de Lift Nursery school in Sukuta Madina en 170 naar de Lift Primary school in Sukuta Madina.
Daarnaast worden het schooljaar 2022-2023 nog 9 kinderen die naar een andere Primary school gaan gesponsord.