Facebook

Reacties

Flyer van de stichting


Sponsor een Kind!!ANBI-nr: 8520.68.803

Overeenkomst periodieke gift

KVK-nr.: 56311044

Email:
info@onderwijsvoorgambia.nlBankrekening Rabobank:
Rek. nr.: 0173 6660 51
IBAN: NL48 RABO 0173 6660 51
BIC: RABONL2U


Beleidsplan

Klik hier voor de PDF van het beleidsplan


Identiteit en beleid Stichting Onderwijs voor Gambia


Ontstaan

De vier bestuursleden van de Stichting Onderwijs voor Gambia (hierna SOVG) zijn via gezamenlijke relaties met Gambia in aanraking gekomen. Wanneer je Gambia hebt bezocht dan zijn er over het algemeen twee opties: of je hebt het snel gezien en wilt nooit meer terug of de situatie in dit West Afrikaanse land raakt je dermate dat je wilt gaan helpen. Voor ons geldt de laatste optie. Na het zien van een dergelijke omvangrijke armoede en gebrek aan de meeste elementaire zaken van het leven hebben de bestuursleden in 2012 besloten om de SOVG op te richten.


Karakter

Ondanks dat de bestuursleden allen een christelijke achtergrond hebben is er bewust voor gekozen om de SOVG een humanistisch karakter te geven. Iedereen is welkom om mee te doen. Ongeacht geloofsovertuiging, ras, geslacht e.d. Wij leven in de overtuiging dat wij niet alleen op de wereld zijn en vanuit dat bewustzijn willen wij graag een steentje bijdragen om anderen te helpen daar waar nodig. Een andere drijfveer is de overdracht maar ook de uitwisseling van kennis. Altijd in een open gesprek en met respect voor het land waar wij te gast zijn. In de overtuiging dat wij in algemene zin veel van elkaar kunnen leren en elkaar van daaruit kunnen versterken.

Waarom onderwijs?

In Gambia is over het algemeen gebrek aan alles. Zeker wanneer je door onze westerse bril gaat kijken. Overigens moet je jezelf regelmatig afvragen of het wel juist is om dat te doen. Immers, het gevaar bestaat dan dat je de eigen identiteit van de bevolking en daarmee misschien wel hun eigen kracht en motivatie om te komen tot een hoger welzijnsniveau onderschat en te veel ‘onze manier’ van leven gaat kopiëren. Of, nog erger: gaat opleggen en gaat beschouwen als superieur. Dit is nimmer ons uitgangspunt geweest en wij proberen dit dan ook altijd te voorkomen. Na lang wikken en wegen kwamen de bestuursleden van de SOVG tot de conclusie dat een weg (niet ‘de’ weg) naar een beter welzijn begint bij kennis en bewustzijn. Doordat mensen kennis vergaren en zich ontwikkelen zijn zij in staat om zelf keuzes te maken en actief een bijdrage te leveren aan de eigen omgeving, samenleving en de ontwikkeling daarvan. Derhalve steken wij in op de ontwikkeling van onderwijs in Gambia.

Kwaliteit boven kwantiteit

Snel iets neerzetten en de sleutel overdragen is niet wat wij voor ogen hebben. Ook wanneer een school (financieel) onafhankelijk van SOVG kan draaien, willen wij toch betrokken blijven. SOVG richt zich dan ook niet op snelle projecten maar juist op duurzaamheid. De omvang van een project zal bij de omvang van SOVG moeten passen. Op voorhand stellen wij uiteraard een lijn in de tijd maar we hebben gemerkt dat de praktijk veelal weerbarstig is. SOVG stelt zich geen targets om een bepaalde hoeveelheid projecten binnen een bepaalde tijd op te leveren. Ook het aantal leerlingen is voor ons niet leidend. Het gaat om het uiteindelijke resultaat dat veelal met vallen en opstaan wordt bereikt. Pas wanneer de onderwijsvoorziening volledig zelfstandig kan draaien gaan wij door naar het volgende project. Onze leidraad is dan ook dat kwaliteit altijd voor kwantiteit gaat.


Compact bestuur

De bestuursleden hebben een bewuste keuze gemaakt om te werken binnen een compact bestuur. Dit om snel te kunnen beslissen en daarmee zo daadkrachtig en wendbaar mogelijk te zijn. Het bestuur staat open voor samenwerking met andere stichtingen die ook actief zijn in Gambia. Zo zijn wij altijd bereid om andere stichtingen te voorzien van onze ervaringen, advies en praktische ondersteuning. Ons uitgangspunt is dat je van elkaar kunt leren en daarmee kunt voorkomen dat er fouten gemaakt worden. Fouten die doorgaans veel tijd kosten om te herstellen en/of veel geld kosten. En ja, ook het bestuur van SOVG heeft natuurlijk fouten gemaakt. Hier zijn wij altijd open en eerlijk over geweest. Onze insteek is dan ook altijd om fouten te voorkomen door samen te werken en ervaringen en kennis te delen.


Samenwerking met de lokale bevolking & ambassadeurs


Een klein bestuur heeft soms ook nadelen. De taken rusten bij een beperkt aantal personen, wat soms extra druk geeft. Om deze druk gelijkmatig te verdelen heeft het bestuur ervoor gekozen om nauw samen te werken met de lokale bevolking in een betrokken partnerschap en tevens om ambassadeurs in te zetten om ons te ondersteunen.

Samenwerking met de lokale bevolking Het bestuur gelooft in hulp door ondersteuning van lokale initiatieven. Wanneer er geen draagvlak is onder de lokale bevolking en wanneer de lokale bevolking zelf geen initiatief neemt, dan komen wij niet tot een samenwerking. Zo zal de lokale bevolking zich moeten verenigen en zich zo achter het initiatief scharen. Daarnaast moet de lokale bevolking zelf met concrete plannen komen voordat zij een beroep op SOVG kunnen doen. Tevens zal in de plannen een aanzienlijk gedeelte van de realisatie van het plan voor rekening van de lokale gemeenschap moeten komen.

Dit kan tot uiting komen in de aanschaf van bouwgrond, het maken van een bouwplan, actief meedenken in een dorpscomité en het uitvoeren van eigen werkzaamheden zoals het bakken van stenen en het uitvoeren van bijvoorbeeld grondwerk. Het is dus niet: u vraagt wij draaien. Nee, wij gaan een stap verder, wij gaan voor echte samenwerking. Het bestuur is ervan overtuigd dat er alleen op die manier voldoende eigenaarschap bij de lokale bevolking ontstaat waardoor men zich verbonden en verantwoordelijk voelt om er een succes van te maken. Het uiteindelijke doel is dan ook dat de lokale bevolking zelf verantwoordelijk is voor de exploitatie en financieel eindverantwoordelijk is. Kortom, het is hun feestje maar het bestuur van SOVG wil gerust de slingers ophangen.

Ambassadeurs Doordat de bestuursleden zich actief, en met grote regelmaat in Gambia begeven, vinden er regelmatig ontmoetingen plaats met mensen die zich ook actief willen inzetten om hun bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Gambia. Deze mensen hebben in sommige gevallen reeds zelf kleinschalige initiatieven ontwikkeld vanuit privé motieven. Soms zijn deze initiatieven dermate gegroeid dat men een platform zoekt om deze initiatieven te ontkoppelen van hun privésfeer. Zelf een stichting oprichten is dan veelal een brug te ver omdat de initiatieven daar qua omvang te beperkt voor zijn of om dat men simpelweg de activiteiten bewust kleinschalig wil houden en deze niet in een stichting wil vatten met alle zaken die daarbij komen kijken. Wanneer de uitgangspunten van deze initiatieven stroken met de uitgangspunten van de SOVG, dan is het bestuur altijd bereid een platform te bieden om deze initiatieven in onder te brengen. Een voorbeeld hiervan is het laten verlopen van de financiële stromen via SOVG. Donateurs maken dan geen geld over naar privé personen maar naar een ANBI herkende stichting. Dit met alle (fiscale) voordelen van dien. Wanneer deze samenwerking na verloop van tijd tot ieders tevredenheid op een prettige manier verloopt, dan worden deze mensen ambassadeurs voor SOVG. Op die manier dijt het bestuur niet uit, houdt iedereen zijn of haar eigen beslissingsbevoegdheid en werk je wel op een constructieve manier samen.


Overige activiteiten

Primair richt SOVG zich op de ontwikkeling van onderwijsprojecten en zaken die hier rechtstreeks mee te maken. Hetzij initiatieven van SOVG, hetzij activiteiten van onze ambassadeurs. Daarnaast kent SOVG een sponsorprogramma voor de kinderen die les krijgen op de door ons ondersteunde school. Deze kinderen worden gesponsord door Nederlandse of Belgische sponsoren en voor hen wordt o.a. schoolgeld, het schooluniform en een dagelijkse maaltijd betaald. SOVG houdt de sponsoren actief op de hoogte onder andere door middel van het toezenden van foto’s en videobeelden van de sponsorkinderen. Daarnaast ontvangen de sponsoren ook de behaalde schoolresultaten van de kinderen.
In principe houdt SOVG de hulp aan individuele personen, los van de sponsorkinderen zo beperkt mogelijk. Dit om ongelijkheid zoveel mogelijk te voorkomen. Bij gelegenheid worden er door de bestuursleden en/of ambassadeurs zijstapjes gemaakt door groepen personen te helpen wanneer hier een aanleiding toe is. Echter willen wij deze zijstapjes tot een minimum beperken en ons zoveel mogelijk richten op ons primaire doel: het versterken van onderwijs in Gambia.


Lokaal Netwerk

Net als in veel andere delen van de wereld moet je het vertrouwen van een Gambiaan ook winnen. Wanneer er op basis van gelijkheid een vriendschap ontstaat dan merk je dat de Gambiaan in algemene zin bereid is om ook energie en moeite in de relatie te steken. Let wel, dit vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Gedreven door armoede is het niet altijd even goed in te schatten hoe zuiver de bedoeling is. Steunt de vriendschap slechts op een financiële prikkel (jullie zijn rijk en ik ben arm) dan voegt dit niets toe aan het netwerk. Het opbouwen van een betrouwbaar netwerk, gebaseerd op gelijkheid, kost dan ook vele jaren. Door de vele bezoeken die de bestuursleden en ambassadeurs aan Gambia brengen is er een steeds sterker netwerk ontstaan binnen de diverse gelederen van de Gambiaanse samenleving. Hierdoor is het makkelijker geworden om gebruik te maken van ieders unieke talenten en kwaliteiten en gaan in vele gevallen deuren gemakkelijker open. Het doorontwikkelen van het lokale netwerk is dan ook zeker een speerpunt.


101%

Alle giften en donaties die SOVG ontvangt gaan voor 100% naar het doel waar deze voor gegeven zijn. Alle reis- en verblijfskosten alsmede diverse ander kosten worden door de bestuursleden zelf gedragen. De bestuursleden ontvangen op geen enkele wijze een vergoeding voor hun inzet. Sterker nog, de bestuursleden doneren zelf ook met grote regelmaat geld aan de kas. Hierdoor durven wij gerust te zeggen dat uw gift voor 101% naar het goede doel gaat. De SOVG voert een helder financieel beleid. De gehele financiële huishouding is via de website te volgen. Volledige transparantie en verantwoording voor onze donateurs.

Contact

Wij menen met bovenstaande een heldere uiteenzetting te hebben gegeven van wat wij voor ogen hebben, waarom wij dit op onze manier aanpakken en waar ons beleid dus op gericht is. Mocht u nadere informatie wensen dan zijn wij uiteraard bereid om in een persoonlijk gesprek met u van gedachten te wisselen. Uiteraard biedt onze website www.onderwijsvoorgambia.nl ook een goede bron van informatie over wie wij zijn en waar wij ons de afgelopen jaren voor ingezet hebben. Tevens kunt op onze website alle contactinformatie vinden.


Bestuur Stichting Onderwijs voor Gambia

Toos & Arie Burggraaf
Mirjam & Marco Schonewille